Posted on: 30 กันยายน 2023 Posted by: otopthapsakae Comments: 0

อยากลองปลูกสับปะรด

การเตรียมดินสำหรับปลูก

สับปะรดเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม่ต่ำกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 4.5-5.5

ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินให้ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและศัตรูพืช จากนั้นจึงปรับระดับดินให้เรียบและเสมอกัน

การเตรียมหน่อพันธุ์

หน่อพันธุ์สับปะรดที่นิยมปลูก ได้แก่ หน่อพันธุ์จากต้นแม่ที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงรบกวน หน่อพันธุ์ควรมีอายุประมาณ 6-8 เดือน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร

การปลูกสับปะรด

นิยมปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 30 เซนติเมตร และระยะปลูกระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร การปลูกสามารถทำได้ดังนี้

  1. ขุดหลุมปลูกขนาดประมาณ 30x30x30 เซนติเมตร
  2. ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลงไปในหลุมปลูก
  3. นำหน่อพันธุ์วางลงในหลุมปลูก กลบดินให้แน่น
  4. รดน้ำให้ชุ่ม
การบำรุงรักษาสับปะรด
  • สับปะรดเป็นพืชที่ต้องการน้ำปานกลาง ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน หากฝนทิ้งช่วงควรรดน้ำให้ชุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
  • การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเป็นประจำทุกเดือน ในช่วงต้นฤดูฝนควรใส่ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ และในช่วงปลายฤดูฝนควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่
  • ควรกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งอาหารและน้ำจากต้นสับปะรด
  • สับปะรดจะเริ่มออกดอกเมื่อมีอายุประมาณ 10-12 เดือน การบังคับให้ออกดอกสามารถทำได้โดยการตัดใบล่างสุดออก 2-3 ใบ จะช่วยให้ต้นสับปะรดสะสมอาหารและออกดอกได้เร็วขึ้น
การเก็บเกี่ยวสับปะรด

สับปะรดจะพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุประมาณ 18-24 เดือน สังเกตได้จากผลสับปะรดจะมีสีเขียวเข้ม ตาสีเหลืองนวล หรือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ

การเก็บเกี่ยวสามารถทำได้โดยการตัดผลสับปะรดออกจากต้น โดยตัดให้ชิดกับลำต้น ไม่ควรตัดทิ้งไว้นาน เพราะจะทำให้เนื้อสับปะรดเน่าเสีย

Leave a Comment